“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • 608875 - 16.06.2014 г. - „Доставка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части за водоснабдяване”. Позиция №1 – Пожарни хидранти Позиция №2 – Бронзови спирателни кранове и части Позиция №3 – Стоманени поцинковани фитинги и тръби
 • У В Е Д О М Л Е Н И Е

  Във връзка с открита процедура с предмет: „Доставка на спирателна водопроводна арматура и фасонни части за водоснабдяване”, открита с Решение №1065/16.06.2014г. и на основание чл.69 б „а”, ал.3 от ЗОП, Ви уведомяваме, че:
  На 01.08.2014г. от 14.30 ч. в Административната сграда на „ВиК” ООД, гр.Търговище, бул.„29-ти Януари” №3, зала №1, ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя.
  Участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя и ще им бъде отворен пликът с цената са следните:
  Позиция №1 – Пожарни хидранти:
  1. „ДМ АРМАТУРЕН” ЕООД, гр.София

  Позиция №2 – Бронзови спирателни кранове и части:
  1. „ДМ АРМАТУРЕН” ЕООД, гр.София
  2. „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС” ООД, гр.Казанлък

  Позиция №3 – Стоманени поцинковани фитинги и тръби:
  1. „ИНДУСТРИАЛ ПАРТС” ООД, гр.Казанлък

  Право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и представители на средствата за масово осведомяване.

  Оферти се приемат до 15.7.2014 г. - 1630 часа

  ИЗТЕГЛИ

  Решение

  Обявление

  Документация


  Образци