“В и К” ООД гр.Търговище уведомява своите клиенти , че от 01.09.2012 г. могат да заплащат консумираната питейна вода по електронен път ( E-Pay ) както и да получават електронни фактури (eFaktura)
 • Присъединяване на имот

 • Процедура за техническите условия и реда за присъединяване на имоти към "В и К" ООД Търговище

  ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ И ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДОСНАБДИТЕЛНИТЕ
  И КАНАЛИЗАЦИОННИ СИСТЕМИ НА „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ”ООД, гр. Търговище
  / съгласно изискванията на Наредба №4 от 14.09.2004 г. (обн.ДВ, бр.88/08.10.2004 г., попр. бр.93/19.10.2004 г.; изм. с Решение №3887 от 28.04.2005 на ВАС на РБ – бр.41 от 13.05.2005 г. в сила от 13.05.2005 г.)
     Присъединяването на недвижимите имоти на потребителите към водоснабдителните и канализационни /В и К/ мрежи се извършва при спазване разпоредбите на Закона за устройство на територията /ЗУТ/.Условията, техническите изисквания и реда за присъединяване са регламентирани с Наредба №4/14.09.2004 год. на Министъра на Регионалното развитие и благоустройството, (обн.ДВ, бр.88/08.10.2004 г., попр. бр.93/19.10.2004 г.;изм. с Решение №3887 от 28.04.2005 на ВАС на РБ – бр.41 от 13.05.2005г.в сила от 13.05.2005 г.);изм.и доп.,бр.63 от 17.08.2012 г. , в сила от 17.08.2012 г., изм., бр.95 от 1.11.2013 г. , в сила от 1.11.2013 год., в сила от 1.11.2013 г., бр.102 от 12.12.2014 г., в сила от 12.12.2014 г., изм.и доп., бр.70 от 3.09.2019 г., в сила от 4.10.2019 г. и Общите условия /ОУ/ одобрени от ДКЕВР с решение № ОУ-09 / 11.08.20014 г., на чието основание се издава тази инструкция.
  Нови водопроводни и канализационни отклонения се изграждат при условията и по реда на Наредба №4/14.09.2004 г. в следните случаи:
  • При изграждане на нов обект в поземлен имот, който не е водоснабден и/или отводнен;
  • При необходимост от промяна в параметрите на водоснабдяването и/или отводняването на съществуващия обект;
  • При водоснабдяване и/или отводняване на съществуваща сграда;
  • При водоснабдяване и/или отводняване на поземлен имот без застрояване;
  • При временно водоснабдяване на строителна площадка по време на изпълнение на строителството.
  1. Присъединяването към В и К системите се извършва въз основа на писменно Заявление за проучване за присъединяване към водопроводната и/или канализациона мрежа Обр.№01 от ПОТРЕБИТЕЛЯ (респективно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – в случаите по чл.13 от Наредба №4/14.09.2004 г.) до ОПЕРАТОРА „ В и К ”ООД, гр.Търговище, подадено в деловодството на фирмата с адрес бул. „29-ти януари ” № 3, гр. Търговище отдел ПТО, придружено от:
  1.1.точен адрес и предназначение на водоснабдявания имот;
  1.2.копие от документа за собственост на титуляра на правото на собственост и/ или на учреденото право на строеж в чужд имот;
  1.3.Копие от визата за проектиране в случаите, когато издаването й е задължително, или копие от одобрен Подробен устройствен план;
  1.4. Разрешение за поставяне - за преместваеми обекти (по смисъла на p. IX, гл. Ill от ЗУТ);
  1.5. Актуална скица или копие от визата за проектиране на водоснабдявания имот, когато издаването и е задължително съгласно чл. 140, ал. 3 и чл. 144, ал. 1, т. 2 от ЗУТ за имота, издадена от техническа служба на общината или АГКК, при условие, че визата за проектиране не е издадена върху такава;
  1.6. Други, изрично указани от дружеството при необходимост.

  2. С подаването на Заявлението по т.1 (Обр.№01), ПОТРЕБИТЕЛЯТ заплаща в касата на бул. „29-ти януари ” № 3, гр. Търговище такса за проучване за присъединяване към водопроводната и/или канализациона мрежа, съгласно действащия ценоразпис на фирмата, след което същото се завежда в регистър (в регистъра се завеждат всички образци по процедурата за присъединяване) и се създава за обекта досие, в което се съхраняват всички документи по присъединяването (съгласно чл.12, ал.3 от Наредба №4/14.09.2004 г.).
  3. Въз основа на писменото Заявление, ОПЕРАТОРЪТ извършва проучване за присъединяване в 14-дневен срок и предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ становище, с което предоставя изходни данни и условия за присъединяване, необходими за проектиране на водопроводното и/или канализационно отклонение и на сградната водопроводна и/или канализационна инсталация и/или на водопроводната и/или канализационна мрежа, разположена в имота .

  4. Издаване на данни за прединвестиционно проучване - за проектиране на техническа инфраструктура: ВиК, газификация, електро, телефони и др Обр.№04.
  4.1 Необходими документи:
  4.1.1 Попълнено заявление /по образец/;
  4.1.2 Картен материал - извадка от застроително - регулационния или кадастрален план с обозначен обхват на проучването;
  5. Издаване на данни за предварително проучване за наличните В и К мрежи и съоръжения за изработване на Подробен Устройствен План Обр.№05.
  5.1 Необходими документи:
  5.1.1 Попълнено заявление /по образец/;
  5.1.2 Актуална скица на имота, издадена от техническа служба на общината или Агенция по кадастъра
  5.1.3 Картен материал - извадка от кадастрален или устройствен план;
  5.1.4 Други, изрично указани от дружеството при необходимост.
  Заявленията за издаване на изходни данни се подават в административната сграда на „В и К” ООД Търговище от инвеститора или него законен представител в отдел „ПТО”.
  Предоставените от Оператора изходни данни и условия за присъединяване към водоснабдителната мрежа важат една година от влизане в сила на визата в случая на чл. 140а от ЗУТ, съответно от датата на получаване на становището - при пряко заявяване до оператора.
  След изтичане на едногодишния срок изходните данни и условията за присъединяване подлежат на актуализиране, за което възложителят подава ново заявление по чл. 13 ал. 2 т.З Наредба №4/14.09.2004 г. по (Обр. №01А) .
  Операторът може да откаже присъединяване по подадено заявление от настоящата инструкция, когато:
  • не е възможно да се задоволи заявеното водно количество, без това да наруши правилното функциониране на водоснабдителната система;
  • липсват водоснабдителни проводи, които се експлоатират от оператора, към които директно да бъде присъединен имотът;
  • липсва канализационна мрежа, която се експлоатира от оператора, към която директно да бъде присъединен имотът, освен в случаите на чл. 87, ал. 1 ЗУТ
  Становище с изходните данни за проектиране Възложителя предоставя на лицензиран В и К проектант, които изготвя инвестиционен проект – част В и К. Изработването на инвестиционния проект за водопроводното отклонение е за сметка на възложителя по чл. 161 ЗУТ.
  6.Бланката (Обр.№01) се попълва от Организатор обработка на производствена информация при „В и К”ООД, гр.Търговище като необходимите сведения за нея се предоставят от съответния р-л на ЕР на копието от скицата (визата) за проучване и проектиране (с нанесени текуща дата и подпис). Изходните данни и копието от скицата (визата) – с нанесени данни се издават по 2 бр. и се съгласуват с Управителя. Единия комплект се прилага към досието на обекта, а другия се дава на ПОТРЕБИТЕЛЯ. Предоставените изходни данни важат в едногодишен срок от датата на издаване на становището. След изтичането му се прилагат процедурите от Наредба №4 за условията и реда на присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи-чл.13(8) и чл.13(9).

  7. За съгласуването на инвестиционния проект е необходимо писменно искане Обр.№02, от ПОТРЕБИТЕЛЯ до ОПЕРАТОРА, за което се дължи такса, утвърдена в ценоразписа и заплатена в касата на дружеството на бул. „29-ти януари ” № 3, гр. Търговище. Искане Обр.№02 се приема от обработка на производствена информация при „В и К”ООД, гр.Търговище.След разглеждане на част В и К на проекта от В и К инженер и при нужда от Р-л ЕР се осъществява съгласуването.При не изпълнение на предписаните изисквания на Наредба №4 от 14.09.2004 год., за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи ,Наредба №4 от 29.09.2005 год. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации и Общите условия на „ В и К „ ООД – Търговище ,проекта ще бъде върнат със мотивиран отказ,за което ще бъде заплатена такса ,както при съгласуване,проекта ще бъде внесен с ново заявление , за ново преразглеждане и съгласуване.Процедурата е завършена със печат за съгласуване със задължително попълнена дата и поставен подпис от упълномощеното длъжностно лице и становище от отдел „ ПТО“ , подписано от Управителя на дружеството. При наличие на В и К съоръжения в обхвата на проекта е задължително, същите да бъдат нанесени на чертежите и показани съответните отстояния от проектираните мрежи, както и да са представени детайли на пресичанията и укрепване при необходимост.
  8. Пресъгласуване на инвестиционен проект.
  Поради изтекъл едногодишен срок, определен в чл.145, ал.4 от ЗУТ, или поради несъответствия с техническите норми и стандарти се налага пресъгласуване на инвестиционния проект Искане Обр.№02А.
  Не се приемат заявления за съгласуване на проекти за обекти на техническата инфраструктура без предварително издадени изходни данни за наличните В и К проводи в обхвата на проекта.
  При подаване на заявлението се заплаща такса, съгласно действащия ценоразпис на дружеството.
  9. С издаденото от съответната Община строително разрешение и разрешение за прокопаване и възстановяване на уличните и тротоарни настилки, съгласуван проект от КАТ за организация на движението (когато са необходими ), ПОТРЕБИТЕЛЯ подава Заявление за сключване на договор за присъединяване Обр.№03, след което на Възложителя се предоставя за попълване Договор за Присъединяване към водоснабдителната и/или канализационна мрежа .
  10. След резолюция на Управителя, под ръководството на съответния Ръководител на Експлоатационен район се осъществява присъединяването на обекта към В и К системата.
  11. Договора за предоставяне на В и К услуги на потребителите се предоставя на абоната след като същият попълни в отдел ПТО Заявление за издаване на становище за въвеждане в експлоатация Обр.№06 и представи всички изискуеми документи.Договора се сключва в два еднообразни екземпляра – по един за всяка от страните.Единият екземпляр от договора се съхранява в отдел „ Реализация “.
  Настоящата инструкция е в сила от 04.10.2019 год.
  Обр.№01 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ
  - Обр.№01А - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕЗАВЕРЯВАНЕ НА ИЗХОДНИ ДАННИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА СГРАДНИ ОТКЛОНЕНИЯ
  - Обр.№02  - ИСКАНЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
  - Обр.№02А -  ИСКАНЕ ЗА ПРЕСЪГЛАСУВАНЕ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ
  - Обр.№03 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ НА ИМОТА КЪМ ВИК МРЕЖА
   - ДОГОВОР ЗА ПРИСЪЕДИНЯВАНЕ КЪМ ВОДОСНАБДИТЕЛНАТА И/ИЛИ КАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА
  - ОБР.№04 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ДАННИ ЗА ПРЕДИНВЕСТИЦИОННО ПРОУЧВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА – В И К И ДРУГИ МРЕЖИ
  - ОБР.№05 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ДАННИ ЗА НАЛИЧНИ В и К МРЕЖИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
   -ОБР.№05А - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА СЪГЛАСУВАНЕ НА ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН
  - ОБР.№06 - ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СТАНОВИЩЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ